Posljednje predavanje sportske psihologije u ovoj kalendarskoj godini održano je u četvrtak, 5. prosinca 2019. godine.

U suradnji s Kulturno informativnim centrom organizirali smo novo predavanje sportske psihologije. Predavačica Vesna Hude nastavila je s predavanjima i edukacijom sportske psihologije.

Predavanje je bilo namijenjeno sportašima, trenerima i roditeljima, a kroz temu Motivacija u sportu naučili su da motivirani sportaši stalno usavršavaju svoje vještine, rade na tehnici i taktici, kondiciji i psihološkoj pripremi, te da ih odlikuje spremnost na ustrajni rad i samodisciplina, kao i djelovanje u čijoj su osnovi dobro postavljeni ciljevi.

Uzroci njihova ponašanja mogu se nalaziti u njima samima ili ih mogu pokretati vanjski faktori.

Sportska psihologija daje prednost intrinzičnoj, unutarnjoj motivaciji, odnosno orijentaciji prema poboljšanju sportske vještine pa su tako usmjereni sportaši orijentirani na zadatke koje izvršavaju i teže napretku, uživaju u aktivnostima vezanim uz sport i dostizanju izazovnih ciljeva.

Ekstrinzično motivirani sportaši bave se sportom prvenstveno zbog vanjskih razloga: rezultata, pobjede, statusa i nadmetanja s drugima.

No, u vrhunskom sportu najčešće susrećemo oba tipa motivacije.

Motivacija za postignućem može se i povećati na sljedeće načine: učimo ih da se uspoređuju sami sa sobom i imaju realna očekivanja, dajemo im zadatke primjerene težine i učimo dobro postavljati ciljeve, što će biti slučaj i na radionici.

Motivacija ovisi o samom sportašu, njegovoj ciljnoj orijentaciji, ali i o situacijskim karakteristikama. Te karakteristike se odnose na sportsko okruženje, odnosno na djelovanje trenera, suigrača, roditelja.

Trener može djelovati na razvoj motivacije sportaša i jedan je od najjačih motivacijskih faktora. Djeluje u osobnom kontaktu sa svakim sportašem, ali i na razini ekipe kroz razvoj poželjne motivacijske klime. Trener koristiti pozitivan pristup u treniranju – daje tehničko-taktičke instrukcije, nagrađuje sportaše, motivira ih i daje podršku nakon pogreške. Često je sportašima i uzor za identifikaciju. Ukoliko stvara klimu usmjerenu na učenje i suradnju, trener ističe važnost usavršavanja, potiče kooperativnost članova, pohvaljuje ulaganje truda i napora, a sportaši imaju jednako važne i jasne uloge u timu.

U takvom slučaju, ni uspjeh neće izostati.